کولونیای عنبر J-Natural

تا زمان خشک شدن، خطر اشتعال دارد. در نزدیکی آتش و گرما استفاده نکنید. بر روی شعله و یا هرگونه ماده مشتعل اسپری ننمایید. از مواد آتش زا دور نگه دارید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. مستقیما به چشمها و پوست های حساس اسپری ننمایید. در صورت بروز چنین شرایطی، فورا و بطور کامل یا آب شستشو دهید. از این محصول برای اهدافی غیر از اهداف تعیین شده استفاده ننمایید. از نور مستقیم خورشید و گرما دور نگه دارید.

 

TOP